Limba și Literatura Română

Limba și Literatura Română ro

XII-a

Modulul I.LIMBA ȘI CREAȚIA LITERARĂ. INTERPRETAREA TEXTULUI ȘI FORMAREA CITITORULUI

1.1. Istoria limbii: Originea limbii române. Etapele evoluţiei limbii literare 
1.2. Personalitatea literaturii și individualitatea creatoare 
1.3. Cititorul, spiritul critic și postmodernitatea 
1.4. Limba naţională și limba literară. Domenii de funcționare a limbii naţionale și a limbii literare 
1.5. Proba competenței textuale: ESEUL 
Verifică-ţi performanţele: expertul–opera–cititorul

Modulul II. CITITORUL ȘI VORBITORUL. DESPRE CREAȚIA PERSONALITĂȚII LITERARE

UNITATEA DIDACTICĂ 1

2.1.1  MIHAI EMINESCU, un creator de valoare națională și universală
2.1.2.  Cugetătorii gîndesc spiritul lumii. Ei nu pot fi văzuţi și înţeleși decît de cei care pot să urce o clipă spre dînșii 
– Coordonate biobibliografice
2.1.3.  Poet cu sufletu-n lumină și gîndurile-n cer 
– Numai poetul..., o metaforă a demiurgiei artistice 
– Opera eminesciană, un spaţiu liric al revelaţiilor 
– Eu mă pregătesc să devin poet. Cărţile
2.1.4. Natura sau spaţiul cosmicizat al iubirii 
– Să fie sara-n asfinţit, un vis al iubirii 
2.1.5. Iubita, imagine a eternităţii 
– Din valurile vremii..., o sublimare a iubitei 
– Cezara sau iubirea ca univers compensativ 
2.1.6. Lumea-i așa cum este și ca dînsa sîntem noi
– Geniu pustiu, o expresie a titanismului romantic 
2.1.7. Timpul sau obsesia devenirii universului 
– Cu mîine zilele-ţi adaogi..., o viziune asupra trecerii 
– Scrisoarea I, o insolită proiecţie a temporalităţii 
– Odă (în metru antic), „chintesenţă elegiacă” a eminescianismului 
2.1.8.Redactarea textelor de diferite stiluri 
2.1.9. Crezul publicistului: Am lucrat din convingere
2.1.10. Competenţa absolventului la examenul de bacalaureat 
Verifică-ţi performanţele: scriitorul–opera–cititorul

UNITATEA DIDACTICĂ 2

2.2.1. MIHAIL SADOVEANU, un arhitect al ceremonialului narativ
2.2.2. Scriitorul trebuie să fie într-un permanent contact cu viaţa, cu durerile și bucuriile ei 
– Coordonate biobibliografice
2.2.3.Creaţia lui Mihail Sadoveanu, expresie a sufletului românesc 
– Povestea cu privighetoarea sau modul liric al percepţiei artistice 
2.2.4. Prezentarea orală a textelor elaborate 
– Baltagul sau calea reinstituirii dreptăţii 
– Zodia Cancerului, o alegorie despre timp, dragoste și puterea politică
2.2.5.Competenţa absolventului la examenul de bacalaureat 
Verifică-ţi performanţele: scriitorul–opera–cititorul

UNITATEA DIDACTICĂ 3

2.3.1. LUCIAN BLAGA sau nebănuitele trepte ale cunoașterii
2.3.2. Creaţia răscumpără toate suferinţele 
– Coordonate biobibliografice
2.3.3. Poezia este un veșmînt în care ne îmbrăcăm iubirea și moartea (sinteză) 
2.3.4. Elemente de analiză stilistică a textului 
2.3.5. Eu am crescut hrănit de taina lumii 
– Poetul este singura fiinţă care işi poartă inima in afară de sine: Autoportret 
– Vreau să joc!, o formă a ludicului programatic 
– Liniște sau misterul cunoașterii luciferice 
2.3.6. Dorul, o stare transorizontică 
– Dorul-dor; Dorul 
2.3.7. Eu cred că veșnicia s-a născut la sat 
– Sufletul satului; Satul minunilor 
2.3.8. Lumea sub semnul profanului: Paradis în destrămare 
2.3.9. Sub un cer de vrajă 
– Drama poetică Meșterul Manole. Sugestii pentru o lectură independentă 
2.3.10. Metafora revelatorie sau misterele creaţiei 
2.3.11. Filozofia este o știinţă a întrebărilor (sinteză) 
2.3.12. Limbajul mass-mediei în actualitate
2.3.13. Competenţa absolventului la examenul de bacalaureat 
Verifică-ţi performanţele: scriitorul–opera–cititorul

UNITATEA DIDACTICĂ 4

2.4.1. ION DRUȚĂ sau toiagul păstoriei
2.4.2. Duc vorba în lume așa cum îmi vine:cu rădăcini, cu ramuri, cu frunze cu tot 
– Coordonate biobibliografice
2.4.3. Vocaţia explorării matricei existenţiale 
– Horodiște sau spațiul devenirii 
2.4.4. Viaţa ca un zbucium creator 
– Sania sau himera creativităţii 
2.4.5. Și peste tot – frunze galbene, frunze de jale, frunze de dor... 
– Frunze de dor sau iluziile dragostei 
2.4.6. Credinţa e copacul ce freamătă pururea în sufletul omului 
– Biserica albă sau aspiraţia către inalt 
– Albul aici nu e atit o culoare, cit un destin 
2.4.7. Competența de informare și documentare: utilizarea dicţionarelor și a INTERNETULUI 
2.4.8. Cîntecul de tinereţe, cîntecul de mai tîrziu, cîntecul de dincolo de toate... 
– Doina sau esenţa sensibilităţii naţionale 
2.4.9. Eseul Mozzart la sfîrșitul verii sau lecţiile sacrului
2.4.10. Competenţa absolventului la examenul de bacalaureat 
Verifică-ţi performanţele: scriitorul–opera–cititorul

UNITATEA DIDACTICĂ 5

2.5.1. GRIGORE VIERU sau numele tău, poezie
2.5.2. Șlefuirea cuvîntului, desăvîrșirea metaforei, adîncirea și limpezirea ideii poetice nu au capăt în timp 
– Coordonate biobibliografice
2.5.3. Poetul candorii și al copilăriei 
– Copilul ca homo ludens sau logica jocului 
2.5.4. Cîntăreţul valorilor fundamentale: Limba română, Mama,
2.5.5. Dragostea, Creaţia 
2.5.6. Moștenitorul lui Mateevici 
– În limba ta; Pentru ea
2.5.7. Radicali internaţionali în sisteme terminologice. Limbajul informatic și al mediilor electronice 
2.5.8. Cea mai frumoasă carte din lume este o mamă 
– Făptura mamei; Tu ești un geniu; A căzut cerul din ochii tăi...
2.5.9. Am văzut, am întîlnit lumina dragostei 
– Leac divin; Valul, frunza; Blestem de dragoste; Braţele mele;
2.5.10. Pădure, verde pădure
2.5.11. Literatura este o metaforă din care te hrănești ca din pîine 
– Metafora; Harpa
2.5.12. Competenţa absolventului la examenul de bacalaureat 
Verifică-ţi performanţele: scriitorul–opera–cititorul

UNITATEA DIDACTICĂ 6

2.6.1. MARIN SORESCU sau despre ironia mîntuitoare
2.6.2. Cu mine se întîmplă ceva: o viaţă de om 
– Coordonate biobibliografice
2.6.3. Poetica regîndirii misterelor 
– Am legat..., o poezie a bucuriei și a durerii 
– Sincronizare, o viziune ironică asupra umanului 
– Semne sau despre feţele ludicului 
– Cu toate pînzele... in marea iubirii 
– Iona sau redescoperirea propriului eu 
– Viziunea vizuinii sau despre dimensiunea intertextuală a literaturii
2.6.4. Competenţa absolventului la examenul de bacalaureat 
2.6.5. Verifică-ţi performanţele: scriitorul–opera–cititorul
2.6.6. Popas în cîmpul actualităţii literare
2.6.7. MIRCEA CĂRTĂRESCU sau recuperarea postmodernă a tradiției
– Cîteva cuvinte despre Ioana sau o ilustrare a biografismului poetic 
– Garofiţa, o lectură parodică a tradiţiei literare

Subiectul 1
Generalitati

2015