Limba și Literatura Română

Limba și Literatura Română ro

X-a

MODULUL 1. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ÎN SPAŢIUL CULTURII. DEVENIREA CITITORULUI

1.1. Vocabularul limbii române. Structura vocabularulu
1.2. Literatura și cultura ca semne distinctive ale umanului 
1.3. Ortografi a limbii române. Dicţionarul ortografic 
1.4. Cititorul și dialogul cu opera 
1.5. Lexicul operei literare 
1.6. Lectura ca mod de interiorizare și re-creare a operei 
1.7.Apreciază-ţi competenţele: lectură–receptare–scriere 

MODULUL 2. CREATIVITATEA LINGVISTICĂ ŞI LITERARĂ ÎN DEVENIREA GENURILOR ŞI SPECIILOR

2.1. Genurile literare. Tipuri și forme 
2.2. Vocabularul. Resurse stilistice
2.3. Redactarea unei compoziţii-naraţiune

UNITATEA DIDACTICĂ 1.GENUL EPIC SAU AVENTURA OMULUI ÎN UNIVERSUL CUNOAŞTERII

2.1.1. Genul epic. Realitate și fi cţiune în cîmpul comunicării
2.1.2. Istorisirea Zahăriei Fîntînarul de Mihail Sadoveanu. Semnificaţia componentelor structurale 
2.1.3. Ispirescu și Creangă: doi povestitori în oglinzile basmului 
2.1.4. Nuvela sau virtuţile genului scurt narativ – Nuvela istorică: de la cronica lui Ureche la textul lui Negruzzi 
2.1.5. Redactarea unui rezumat – Sărmanul Dionis de Mihai Eminescu: între realitate și iluzie 
2.1.6. Compunerea de utilitate socială. Curriculumul vitae și avizul 
2.1.7. Romanul între creaţie și analiză – Mara de Ioan Slavici. 
2.1.8. Polifonia unor destine – Enigma Otiliei de George Călinescu sau ostentaţia perspectivei realiste 
2.1.9 Redactarea unei compoziţii de caracterizare a personajului literar – Pădurea spînzuraţilor de Liviu Rebreanu, romanul revelaţiilor tragice 
2.1.10. Redactarea unei compoziţii-descriere 
2.1.11. Compunerea de utilitate socială. Cererea și procura 

 

UNITATEA DIDACTICĂ 2. GENUL DRAMATIC SAU MĂŞTILE ŞI ROLURILE FIINŢEI

2.2.1. Stilurile funcţionale. Stilul individual și comunicarea de zi cu zi 
2.2.2. Genul dramatic sau tensiunea dialogului scenic 
2.2.3. Apus de soare de Barbu Ștefănescu-Delavrancea. Semnificaţia componentelor structurale 
2.2.4. O scrisoare pierdută de Ion Luca Caragiale, un spectacol al spiritului critic 
2.2.5. Corespondenţa. Procesul-verbal 
2.2.6. Timp și spaţiu în comedia O scrisoare pierdută 
2.2.7. Redactarea unei cronici teatrale 
2.2.8. Cultura comunicării. Cum evităm greșelile 
2.2.9. Păsările tinereţii noastre de Ion Druţă sau valoarea testamentară a tradiţiei 
2.2.10. Redactarea unui eseu structurat 
2.2.11. Cvartet pentru o voce și toate cuvintele de Maria Șleahtiţchi și Nicolae Leahu 

UNITATEA DIDACTICĂ 3. GENUL LIRIC SAU DIALOGUL EULUI CU LUMEA

2.3.1. Genul liric sau stările trăirii și ale expresiei. Particularitati definitorii. Speciile genului liric
2.3.2. Limbaje ale poeziei. De la interbelici la contemporani 
2.3.3. Decor de George Bacovia. Semnificaţia componentelor structurale
2.3.4. Lirica populară. Doina, o expresie a sensibilităţii
2.3.5. Corelaţia eros–thanatos în cîntecele populare 
2.3.6. Noapte de Magda Isanos. Tensiunea și armoniile liricii culte 
2.3.7. Redactarea unui comentariu poetic 
2.3.8. Dinamica eului liric în poezia contemporană – Colind de Arcadie Suceveanu. Emoţie și expresie
2.3.9. Redactarea unui eseu poetic 
– Cea de pe urmă noapte la Roma de Ovidiu sau metamorfozele durerii 
Elegia sau intersecţiile poeticii: Eminescu, Arghezi, Stănescu 
La steaua de Mihai Eminescu sau discursul meditaţiei 
– Refl ecţia lirică în poezia cu formă fi xă 
– Glossă de Mihai Eminescu. Jocul formei și al semnifi caţiilor 
2.3.10 Redactarea unei compoziţii-raţionament 
De la grafie la stil 

 - Stilistica părților de vorbire „Chipul tău , mamă”  de Grigore Vieru

2012